Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Madic s.r.o. pre priamy predaj tovaru.

 

I.

Dodacie podmienky 

 1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje podľa pravidiel INCOTERMS. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na odberateľa dodaním tovaru.
 2. Dodané množstvo môže mať odchýlku v tolerancii ± 5% , maximálne však o 1000 ks. Dodávateľ je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania a odberateľ je povinný tento tovar prevziať.
 3. Dodávateľ nezodpovedá za omeškanie dodávky spôsobené vyššou mocou alebo nepredvídanými udalosťami, o ktorých je dodávateľ povinný neodkladne informovať odberateľa a navrhnúť mu náhradný termín dodávky.

 

II.

Uplatňovanie zodpovednosti za chyby tovaru 

 1. Dodávateľ je povinný dodať tovar v množstve, kvalite a vyhotovení, ktoré je uvedené v cenovej ponuke alebo v potvrdenej objednávke.
 2. Dodávateľ zodpovedá za chyby, ktoré má tovar do chvíle, kedy prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na odberateľa.
 3. Zjavné chyby tovaru spôsobené manipuláciou s tovarom je odberateľ povinný reklamovať ihneď po tom, čo boli zistené pri dodávke tovaru, ktorá sa uskutočňuje pri jeho preberaní. Skryté chyby môže odberateľ reklamovať najneskôr do konca záručnej doby, ktorá je vzhľadom na charakter tovaru 6 mesiacov od dátumu výroby.
 4. Ostatné chyby na tovare budú posudzované podľa platných ustanovení Obchodného zákonníka SR.

 

III.

Balenie a skladovanie tovaru 

 1. Tovar je balený na EUR paletách alebo v iných dohodnutých obaloch. Ceny paliet, prípadne iných obalov, budú účtované zároveň s tovarom. Cena EUR palety je 7 € /1ks. Odberateľ má možnosť tieto obaly nepoškodené vrátiť do 30 dní od dodania tovaru na adresu Madic s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica. Uhradená cena za palety sa vykompenzuje formou dohodnutou z jednotlivým odberateľom. V prípade dohody je možné riešiť palety na výmenu.
 2. Tovar sa dopravuje v čistých, suchých a krytých dopravných prostriedkoch, musí byť zaistená proti pohybu a poškodeniu pri normálnej doprave.
 3. Výrobky z vlnitej lepenky sa skladujú v krytých, čistých a suchých priestoroch a musia sa chrániť pred priamymi poveternostnými vplyvmi, sálavým teplom vyhrievacích telies, zemnou vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a znečistením. Najvhodnejšie podmienky pre skladovanie sú miestnosti s teplotou okolo 20 °C a relatívnou vlhkosťou vzduchu 55% až 65%.
 4. Pri doprave, skladovaní a manipulácii sa nesmie s nimi nešetrne manipulovať.

 

IV.

Cenové a platobné podmienky dodávok 

 1. Základnou cenou je cena podľa parity INCOTERMS FCA bez DPH.
 2. Pokiaľ nebude medzi dodávateľom a odberateľom dohodnutý iný spôsob platenia, je odberateľ povinný zaplatiť za tovar cenu na základe faktúry - daňového dokladu v lehote splatnosti faktúry. Faktúra je splatná v lehote 14 dní od dátumu dodania tovaru, ak si zmluvné strany nedohodnú inú dobu splatnosti.
 3. Pokiaľ nebude kúpna cena za dodávky realizované v minulom období riadne a včas uhradená, vyhradzuje si dodávateľ právo odmietnuť dodávku ďalšieho tovaru odberateľovi napriek predchádzajúcemu potvrdeniu termínu dodania tovaru.
 4. V prípade omeškania s platením kúpnej ceny podľa vystavenej faktúry môže dodávateľ odberateľovi vyčísliť a vyfakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
 5. V prípade, že je dohodnuté zaplatenie kúpnej ceny alebo jej časti vopred, dodávateľ dodá tovar odberateľovi až po úhrade zálohovej faktúry.

 

V.

Výsekové a tlačové formy, grafické podklady a vzorky 

 1. Dodávateľ si vyhradzuje právo vlastníctva a autorské právo na všetky výsekové a tlačové formy, grafické podklady a vzorky, ako aj výkresovú dokumentáciu a podobné podklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré neboli dodané odberateľom.
 2. Pokiaľ neboli výsekové formy alebo štočky dodané odberateľom, uhradí ich odberateľ dodávateľovi v plnej výške alebo časť nákladov na ich zhotovenie v dohodnutom rozsahu. Dodávateľ vyhotoví vyúčtovanie týchto nákladov na daňovom doklade mimo cenu dodávaného tovaru spravidla pri prvej fakturácii prvého výrobku, ak nie je dohodnuté inak.
 3. Vývoj a výroba prvých dvoch vzoriek vzťahujúcich sa k zákazke nebudú odberateľovi účtované. Náklady spojené s vývojom a výrobou všetkých ďalších vzoriek je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

 

VI.

Záverečné ustanovenie 

 1. Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú držať v tajnosti informácie, ktoré majú akúkoľvek súvislosť s ich obchodnými vzťahmi.
 2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

V Banskej Bystrici, dňa 4.1.2016